Luncat kana eusi

Pileuleuyan

25/07/2010

Ka anu sono ka Dadang Sadkar, anjangan http://dadangsadkar.wordpress.com/ . Blog nu ieu mah umurna kari saminggu deui. Minggu payun bade tutup. Pileuleuyan..

Advertisements

Ngeuyeuk Seureuh

30/03/2010

Tatacara kawin di Sunda, keur nu nyekel keneh adat kadaerahan, piisukaneun kana poe pangantenan sok ngayakeun heula acara Ngeuyeuk Seureuh. Maksud jeung tujuanana nya eta mere kasempetan ka dua calon panganten pikeun neda widi ti sepuhna masing-masing bari sakalian nyuhunkeun restu disaksian ku sanak baraya dina suasana nu khusu tur hidmat. Salian ti eta, supaya kasaksian oge ku sanak baraya, yen dina pernikahan eta teu aya unsur-unsur paksaan ti pihak mana wae oge. Runtuyan-runtuyan adegan dina Ngeuyeuk Seureuh ieu mangrupa siloka anu saenyana mah ngandung harti nasehat keur calon panganten istri jeung calon panganten pameget.

Read more…

Pajoang Sunda

24/01/2010

Rea inohong Sunda nu milu bajoang ngupayakeun kamerdekaan Indonesia, kulantaran pedaran sajarah nu kurang lengkep, ku anak incu urang Indonesia ayeuna tara dianggap pahlawan. Nu jadi musababna, gaya perjoangan nu dipake ku para pajoang teh aya dua rupa, nya eta ku cara diplomasi jeung ku cara frontal. Ari sawatara pajoang urang Sunda sipat perjoanganana teh make cara diplomasi. Aranjeunna jaradi anggota Volksraad, tuluy merjoangkeun tungtutanana di dinya.

Read more…

Agama Islam di Tatar Sunda

06/01/2010

Agama Islam geus mimiti sumerep di tatar Sunda mangsa jaman Niskala Wastu Kancana (1371 – 1475), eyangna Sri Baduga Maharaja anu ku urang Sunda disarebut Prabu Siliwangi tea. Ari jujutanana saperti kieu:

Prabu Ragamulya kagungan putra pameget dua. Anu cikal wastana Lingga Buana, nu kadua wastana Bunisora alias Mangkubumi Suradipati anu ku urang Sunda sok disarebut Prabu Kuda Lalean.

Prabu Lingga Buana ngadeg raja di Galuh ngagentos Prabu Ragamulya,. Maharaja Sunda ieu tiwas di palagan Bubat taun 1357. Ku sabab eta kalungguhan kaprabon Galuh diteraskeun ku raina, Mangkubumi Suradipati (1357 – 1371), lantaran waktu kajadian palagan di Bubat, Wastu Kancana hiji-hijina putra Lingga Buana nu aya keneh, yuswana kakara 9 taun.

Read more…

Mr. Iwa Kusumasumantri

06/01/2010

Pa Iwa Kusumasumantri, salasahiji putra Sunda nu kaasup tokoh pergerakan nu merjuangkeun kamerdekaan Indonesia make cara diplomasi. Memang henteu kesit cara Mohamad Hatta atawa Mr. Rum, ku sabab eta loba masarakat Sunda nu teu wanoh ka ngaran Iwa Kusumasumantri. Komo deui ti entragan kadieunakeun mah.

Iwa Kusumasumantri teh asli urang Ciamis, lahir tanggal 31 Mei 1899. Rengse ti Sakola Rayat, neruskeun sakolana di Osvia Jakarta. Ngarasa teu pati sreg jeung karep, di tengah jalan ti Osvia pindah ka sakola hukum nepi ka tamatna taun 1921. Saterusna kungsi nyekel gawe di pangadilan negeri di Bandung, Surabaya, jeung  Jakarta.

Read more…

Rd. Otto Iskandar di Nata

27/12/2009

Raden Otto Iskandar di Nata anu katelah Si Jalak Harupat, lahir kaping 31 Maret 1897 di kampung Bojongsoang, Bandung.  Meunang atikan ti  HIS jeung HIK di Bandung, saterusna nuluykeun ka HKS di Purworejo nepi ka tamatna. Lila jadi guru HIS di Banyumas, samemeh pindah ka Bandung. Aktip di pakumpulan Boedi Oetomo, tuluy kapilih jadi anggota Dewan Kota Pekalongan. Ti pakumpulan Boedi Oetomo pindah ka Paguyuban Pasundan sarta dina waktu kurang ti sataun nyekel  kalungguhan  salaku pupuhu organisasi.

Read more…

Ibu Dewi Sartika

01/12/2009

Raden Dewi Sartika,  lahir kaping 4 Desember 1884 di Bandung. Tilar dunya 11 September 1947 waktos nuju aya di pangungsian, sarta dikurebkeun di pamakaman Cigagadon, desa Rahayu Kacamatan Cineam, Tasikmalaya.  Sawatara taun ti harita  makamna dialihkeun ka komplek pasarean bupati-bupati Bandung nu pernahna di Jalan Karang Anyar, di Bandung.

Jenengan Dewi Sartika saenyana geus kawentar sa-Nusantara. Malah sok rajeun kasebut-sebut di mancanagara oge.  Ngan hanjakal, karasana ruang lingkupna teh masih keneh dianggap sawates pahlawan urang Sunda samata, tacan karasa ku sagemblengna bangsa Indonesia yen Ibu Dewi Sartika teh Pahlawan Bangsa Indonesia, milik bangsa Indonesia, lain ngan saukur milik urang Sunda wungkul.

Ramana Dewi Sartika teh Raden Rangga Somanagara, Patih Bandung. Ari ibuna, Raden Ayu Rajapermas, putra bupati Bandung R.A.A Wiranatakusumah VI anu nelah Dalem Bintang. Read more…